CONDUCERE

Consiliul ştiinţific al Centrului Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (C.D.F.S):
 • Prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc
 • Conf. univ. dr. Sergiu Bălan
 • Conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boşca
 • Conf. univ. dr. Dominic Ştefan Georgescu
 • Conf. univ. dr. Octavian Florian Rujoiu
 • Conf. univ. dr. Andrei Josan
Board of C.D.F.S.
 • Head of C.D.F.S: Professor Vasile Macoviciuc, PhD
 • Deputy head of C.D.F.S: Senior lecturer Loredana Cornelia Boşca, PhD
 • Scientific secretary of C.D.F.S: Senior lecturer Octavian Florian Rujoiu, PhD
Scientific Board of C.D.F.S.
 • Professor Vasile Macoviciuc, PhD
 • Senior lecturer Loredana Cornelia Boșca, PhD
 • Senior lecturer Octavian-Florian Rujoiu, PhD
 • Senior lecturer, Ștefan-Dominic Georgescu, PhD, Head of the Department of Philosophy and Social Sciences, Faculty of Management, University of Economic Studies, Bucharest
 • Senior lecturer Sergiu Balan, PhD
 • Senior lecturer Andrei Josan, PhD.

LISTA SI PREZENTAREA FONDATORILOR

Nr. crt. Numele şi prenumele/grad didactic/titlu ştiinţific Locul de muncă/Funcţia
1. Prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc Academia de Studii Economice din Bucureşti/Director al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management, Director al Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Cercetător ştiinţific asociat la Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

2. Conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boşca Academia de Studii Economice din Bucureşti/Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management, Director adjunct al Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane

3. Conf. univ. dr. Octavian Rujoiu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management, Secretar ştiinţific al Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane

4. Conf. univ. dr. Dominic Ştefan Georgescu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management, Cercetător ştiinţific al Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” din Academia Română/Directorul Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane

5. Prof. univ. dr. Dan Crăciun Academia de Studii Economice din Bucureşti/Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management

6. Conf. univ. dr. Sergiu Bălan Academia de Studii Economice din Bucureşti/Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management, Cercetător ştiinţific gradul III al Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” din Academia Română

7. Conf. univ. dr. Ionuţ Anastasiu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management

8. Lector univ. dr. Lucia Ovidia Vreja Academia de Studii Economice din Bucureşti/Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management

9. Conf. univ. dr. Andrei Josan Academia de Studii Economice din Bucureşti/Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management

10. Conf. univ. dr. Dragoş Bîgu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management

11. Conf. univ. dr. Ion Vorovenci Academia de Studii Economice din Bucureşti/Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management
12. Conf. univ. dr. Mihail Opriţescu (retragere din activitate) Academia de Studii Economice din Bucureşti/Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management
13. Prof. univ. dr. Maria Mureşan (retragere din activitate) Academia de Studii Economice din Bucureşti/Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane/Facultatea de Management
Founding members of C.D.F.S.:
 • Professor Vasile Macoviciuc, PhD
 • Professor Dan Crăciun, PhD
 • Professor Maria Mureșan, PhD
 • Senior lecturer Sergiu Balan, PhD
 • Senior lecturer Loredana Cornelia Boșca, PhD
 • Senior lecturer Ștefan-Dominic Georgescu, PhD
 • Senior lecturer Mihail Oprițescu,  PhD
 • Senior lecturer Octavian-Florian Rujoiu,  PhD
 • Senior lecturer Ionuț Anastasiu, PhD
 • Senior lecturer Dragoș Bîgu, PhD
 • Senior lecturer Andrei Josan, PhD
 • Senior lecturer Ion Vorovenci, PhD
 • Lecturer Lucia Ovidia Vreja, PhD.

REGULAMENT- CADRU DE FUNCŢIONARE A C.D.F.S.

Capitolul 1. Prevederi generale

Art. 1. Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socio-umane din cadrul Facultăţii de Management, A.S.E., poartă denumirea de Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) Acest Centru se constituie ca organism de cercetare în cadrul Facultăţii de Management a Academiei de Studii Economice (A.S.E.) din Bucureşti. Centrul are sediul în Clădirea ,,Virgil Madgearu” din Calea Dorobanților nr. 15-17, etaj 5, Sala 2501, sector 1, Bucureşti.

Art. 2. Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) are ca obiectiv principal de activitate cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul ştiinţelor socio-umane, propunându-şi să dezvolte cercetări multidisciplinare în domeniile: filosofie, economie, sociologie, politologie, psihologie şi istorie.

Art. 3. Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) este organizat în cadrul Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane al Facultăţii de Management, Academia de Studii Economice, Bucureşti.

Art. 4. La baza organizării şi funcţionării Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) stau următoarele normative:

– Legea învăţământului nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea privind Statutul cadrului didactic din 12 iulie 1997; Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi a Legii nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;

– Carta A.S.E. din 20.07.2011;

– Strategia de cercetare ştiinţifică a A.S.E.-Bucureşti;

– Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării în A.S.E. : http://www.dce.ase.ro/regulament.php;

– Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din cadrul ASE;

– Regulamentul privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare;

– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Academiei de Studii Economice;

– Regulamentul de Organizare Internă;

– Hotărârea Consiliului Facultăţii de Management din data de 06.07.2015

 

Capitolul 2. Conţinutul activităţii

Art. 5. În vederea atingerii obiectivului menţionat la art. 2, Centrul poate desfăşura următoarele activităţi: studii de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, prestări servicii, formare continuă, instruire şi perfecţionare, consultanţă, informare-documentare în domeniul ştiinţelor umaniste şi social-politice şi în domenii conexe, conform competenţei ştiinţifice şi a tendinţei de dezvoltare a ştiinţei. Activitatea de cercetare poate fi finanţată sau nefinanţată de o parte terţă.

Art. 6. Activitatea de cercetare ştiinţifică finanţată se desfăşoară, pe bază de contract, prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare şi activităţilor cuprinse, după caz, în:

 1. Programe naţionale de cercetare ştiinţifică, precum şi managementul acestora;
 2. Programe de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior;
 3. Teme de cercetare ştiinţifică şi consultanţă, contracte cu societăţi comerciale, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate;
 4. Programe instituţionale coordonate de Biroul Senatului ASE şi finanţate din fonduri proprii;
 5. Programe instituţionale coordonate de Departamentul de Cercetare Ştiinţifică;
 6. Programe departamentale coordonate de catedre şi facultăţi, care cuprind şi cercetări individuale finanţate;
 7. Programe la nivel teritorial (regional, local).

Art. 7. Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în:

 1. Rapoarte de cercetare depuse la bibliotecile A.S.E, inclusiv la arhiva Centrului şi la arhiva Departamentului de Cercetari Economice, ASE din Bucuresti, dar şi postate pe site-ul cercetării A.S.E. şi al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane ale Facultăţii de Management;
 2. Sisteme, modele, rapoarte de grup şi individuale, soluţii de probleme însoţite de documentaţii corespunzătoare depuse la bibliotecile A.S.E. şi la arhiva Centrului de Cercetare;
 3. Cărţi, tratate, monografii cu conţinut ştiinţific inedit, publicate şi depuse la bibliotecile A.S.E., inclusiv la arhiva Centrului şi a Departamentului de Cercetari Economice, ASE din Bucuresti;
 4. Comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional;
 5. Articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinţifice sau în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Art. 8. Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) organizează seminarii ştiinţifice, sesiuni, conferinţe şi alte manifestări pentru comunicarea rezultatelor şi experienţei acumulate în activitatea de cercetare. Prin activitatea sa, centrul de cercetare promovează cooperarea interuniversitară şi internaţională, în special programele de integrare europeană. În acest sens, Centrul sprijină participarea la conferinţe şi seminarii internaţionale.

Art. 9. Masteranzii şi doctoranzii îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii de cercetare prin intermediul Centrului.

Art. 10. A.S.E. susţine, în limita sumelor disponibile, apariţia unor reviste şi publicaţii în scopul diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Art. 11. Centrul colaborează, sau cel puţin se informează reciproc, cu centre similare din ţară şi din străinătate. Rezultatele cercetării vor fi diseminate şi către celelalte universităţi de profil din ţară.

 

Capitolul 3. Personalul centrului

Art. 12. Personalul Centrului este format din:

– 13 membri (toate cadre didactice ale Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane, Facultatea de Management, ASE, Bucureşti)

– 45 de colaboratori ai Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (cadre didactice din A.S.E, personal auxiliar din ASE integrat în activitatea didactică şi de cercetare, cercetători afiliaţi unor institute şi centre de cercetare naţionale şi internaţionale, doctoranzi, masteranzi, studenţi et al.).

În activitatea de cercetare a Centrului vor fi atrase cadre didactice de la alte universităţi de profil din ţară, promovând disciplina de lucru prin Internet, urmând ca în acest fel să se constituie o reţea naţională de cercetare în domeniul ştiinţelor umaniste şi social-politice.

Personalul Centrului poate fi structurat în mod dinamic în colective, conduse de un responsabil de temă (contract). Responsabilitatea lucrărilor de cercetare elaborate revine fiecărui colectiv de cercetare. Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor aparţine autorilor, dacă nu este prevăzut altfel în contractele de cercetare în baza cărora sunt realizate contractele.

 

Capitolul 4. Organe de conducere şi atribuţii

Art. 13. (1) Activitatea Centrului este condusă de un Consiliu Ştiinţific, subordonat Consiliului Facultăţii de Management.

(2) Consiliul ştiinţific este format din 7 membri, aprobaţi de Consiliul Facultăţii. În componenţa acestuia intră Directorul Centrului, un director adjunct, un secretar ştiinţific şi membri sau şefi ai colectivelor de cercetare.

(3) Consiliul ştiinţific este condus de Directorul Centrului de Cercetare.

(4) Consiliul ştiinţific are, în principal, următoarele atribuţii:

 1. Analizează şi avizează programele de cercetare ştiinţifică anuale şi de perspectivă;
 2. Dezbate şi analizează planurile de cercetare ştiinţifică prioritare;
 3. Analizează şi avizează activitatea Centrului de Cercetare;
 4. Analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare ştiinţifică şi modul de executare a acestuia;

(5) Atribuţiile Directorului Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) sunt următoarele:

 1. Ia decizii în conformitate cu hotărârile Consiliului ştiinţific;
 2. Stabileşte sarcinile şi urmăreşte activitatea personalului angajat al Centrului;
 3. Întocmeşte un raport anual privind activităţile desfăşurate, pe care îl prezintă Consiliului ştiinţific;
 4. reprezintă Centrul în relaţia cu alte instituţii şi organizaţii;
 5. în situaţiile în care directorul nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, ele vor fi preluate de directorul adjunct.

 

Capitolul 5. Recompense şi stimulente

Art. 14. Activitatea de cercetare ştiinţifică se evidenţiază în curriculum vitae al autorului şi constituie criteriu principal de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic sau de cercetare.

Art. 15. Personalul care participă la realizarea temelor de cercetare finanţate este remunerat în conformitate cu normele legale si cu Regulamentul de cercetare al ASE, din sursele prevăzute şi aprobate în devizele temelor sau fazelor, la capitolul manoperă.

Art. 16. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică se face şi prin diplome acordate în cadrul ASE. Centrul de Cercetări poate promova un sistem propriu de diplome.

 

Capitolul 6. Normative administrative

Art. 17(1) Finanţarea cercetării ştiinţifice din Centru de cercetare beneficiază de mecanismul mixt, creat în acest sens de regulamentele în vigoare, care prevăd finanţarea pe bază de normă didactică şi finanţarea distinctă pe bază de contracte cu diferiţi terţi (beneficiari).

(2) Finanţarea pe bază de normă didactică se realizează în condiţiile în care cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă obligatorie evaluării cadrelor didactice.

Art. 18. Cheltuielile centrului de cercetări se finanţează din veniturile realizate pe bază de contracte/granturi, alte activităţi ale Centrului şi din contribuţii ale ASE.

Art. 19. Pentru fiecare program/proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract se elaborează, de către Directorul programului, un buget de venituri şi cheltuieli de care este direct răspunzător în faţa beneficiarilor, a finanţatorilor şi a Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare.

Art. 20. (1) Fiecare grant, proiect, contract, sau manifestare ştiinţifică constituie obiect distinct de evidenţiat în contabilitatea ASE.

(2) Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectuează prin grija compartimentelor de specialitate ale ASE.

(3) Toate fondurile băneşti primite pentru finanţarea granturilor şi contractelor de cercetare ştiinţifică sunt păstrate în cont distinct la bancă, fiind utilizate în regim de autofinanţare.

Art. 21. Gestionarea resurselor financiare atrase va fi realizată de către Consiliul ştiinţific al Centrului, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile, aceste resurse fiind direcţionate către: dezvoltarea infrastructurii de cercetare, acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare, acoperirea cheltuielilor de documentare, deplasare, cazare, aferente activităţii de cercetare, stimularea materială a personalului centrului şi organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Art. 22. În situaţiile când organismele finanţatoare solicită, pot fi folosite următoarele echivalări de posturi didactice şi de cercetare:

– profesor universitar: echivalent cercetător ştiinţific principal I;

– conferenţiar universitar: echivalent cu cercetător ştiinţific principal II;

– lector universitar: echivalent cu cercetător ştiinţific principal III;

– asistent universitar: echivalent cu cercetător ştiinţific;

– preparator universitar: echivalent cu cercetător ştiinţific debutant.

Art. 23. Cercetătorii Centrului îşi asumă obligaţia de a respecta normele deontologice şi prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la drepturile de autor şi să respecte propietatea de licenţiere.

Art. 24. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor destinate cercetării ştiinţifice atrage, după caz, raspundere penală, civilă, materială sau administrativă a directorului Centrului de Cercetare, şi/sau după caz a Directorului de proiect, temă sau fază sau a Directorului Centrului.

 

Capitolul 7. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 25. Activitatea Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) se desfăşoară pe baza Planului anual de cercetare, aprobat de Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane al ASE.

Art. 26. Prezentul Regulament intră în vigoare şi Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) îşi începe activitatea la data aprobării de către Senatul ASE.

Art. 27. Orice modificare a prezentului Regulament se face cu aprobarea Senatului ASE.

Aprobat în Şedinţa de Senat prin Decizia nr. 53 din  29.07.2015

PLAN DE CERCETARE AL C.F.S.D (2016)

Temele de cercetare care vor fi realizate şi diseminate în anul 2016  (pentru care C.F.S.D. va solicita finanţare)

Nr.

crt.

Titlul propunerii de proiect Directorul propunerii de proiect Competiţia vizată Finanţatorul
1. Sociologie şi geopolitică în publicistica lui Mihai Eminescu Prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc PNCDI MEC(UEFISCDI)
2. Filosofie şi economie. Etică şi raţionalitate filosofică Conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boşca PNCDI MEC(UEFISCDI)
3. Aplicaţii ale principiilor evoluţionismului neo-darwinist la studiul comportamentelor economice Conf. univ. dr. Sergiu Bălan PNCDI MEC(UEFISCDI)
4. Raţionalitate subiectivă şi ordine socială Lector univ. dr. Lucia Vreja PNCDI MEC(UEFISCDI)
5. Probleme fundamentale ale filosofiei Conf. univ.dr. Ştefan Dominic Georgescu PNCDI MEC(UEFISCDI)
6. Societate, publicitate, consumator Conf. univ. dr. Octavian Rujoiu PNCDI MEC(UEFISCDI)
7. Etica în sectorul public. Strategii de dezvoltare a unei administraţii publice responsabile şi profesioniste Conf. univ. dr. Dragoş Bîgu PNCDI MEC(UEFISCDI)
8. Iniţiere în paradigmele ştiinţelor sociale Conf. univ. dr. Ionuţ Anastasiu PNCDI MEC(UEFISCDI)
9. Etică şi comportament economic în islam Conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boşca PNCDI MEC(UEFISCDI)

Research projects that will be closed and published during 2016 (for these the center has requested financial support)

Nr.

crt.

Project title proposal Director Competion Financing dource
1. Sociology and Geopolitics in Mihai Eminescu’s Papers Professor Vasile Macoviciuc, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
2. Philosophy and Economics. Ethics and Philosophical Rationality Senior lecturer  Loredana Cornelia Boşca, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
3. Applications of the Principles of New-Darwinist Evolutionism within the Study of Economic Behavior Senior lecturer Sergiu Balan, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
4. Subjective Rationality and Social Order Lecturer Lucia Ovidia Vreja, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
5. Fundamental Problems of Philosophy Senior lecturer Ştefan-Dominic Georgescu, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
6. Society, Advertising, Consumer Senior lecturer Octavian-Florian Rujoiu, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
7. Ethics within the Public Sector. Strategies of Development of a Responsible and Professional Public Administration Senior lecturer Dragoş Bîgu, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
8. Preliminaries for Social Sciences Paradigms Senior lecturer Ionuț Anastasiu, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
9. Ethics and Economic Behavior in Islam Senior lecturer Loredana Cornelia Boşca, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)

Lista membrilor colaboratori ai C.D.F.S.

1. Colaboratori din partea Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Nr. crt. Numele şi prenumele/grad didactic/titlu ştiinţific Funcţia/locul de muncă
1. Academician Alexandru Surdu Vicepreşedinte al Academiei Române/Cercetător ştiinţific gradul I/Director al Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” din Academia Română
2. Academician Alexandru Boboc Cercetător ştiinţific gradul I/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
3. Prof. univ. dr. Viorel Cernica Cercetător ştiinţific gradul II/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
4. Prof. univ. dr. Mihai D. Vasile Cercetător ştiinţific gradul I/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
5. Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu Cercetător ştiinţific gradul I/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
6. Dr. Rodica Croitoru Cercetător ştiinţific gradul I/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
7. Dr. Claudiu Baciu Cercetător ştiinţific gradul I/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
8. Dr. Marius Dobre Cercetător ştiinţific gradul II/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
9. Dr. Victor Emanuel Gica Cercetător ştiinţific al Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
10. Drd. Ovidiu Gelu Grama Cercetător ştiinţific gradul III al Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
11. Dr. Titus Lateş Cercetător ştiinţific gradul II/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
12. Dr. Mona Mamulea Cercetător ştiinţific gradul II/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
13. Dr. Mihai Popa Cercetător ştiinţific gradul III/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
14. Dr. Dragoş Popescu Cercetător ştiinţific gradul II/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
15. Dr. Ion Tănăsescu Cercetător ştiinţific gradul II/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

2. Colaboratori – cadre didactice şi cercetatori din ASE, personal auxiliar din ASE integrat în activitatea didactică şi de cercetare 

Nr. crt. Numele şi prenumele/grad didactic/titlu ştiinţific Funcţia/locul de muncă
1 Prof. univ. dr. Constanţa Nicoleta Bodea Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică economică/Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică/Presedinte al Asociatiei Project Management Romania
2 Prof. univ. dr. Claudiu Cicea Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Departamentul de Management/Prodecanul Facultăţii de Management
3 Prof. univ. dr. Carmen Nadia Ciocoiu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Departamentul de Management
4 Prof. univ. dr. Vasile Deac Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Departamentul de Management/
5 Prof. univ. dr. Alecxandrina Deaconu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)
6 Prof. univ. dr. Cosmin Dobrin Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Directorul Departamentului de Management
7 Prof. univ. dr. Nicolae Istudor Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului/Departamentul de Economie/Agroalimentară şi a Mediului/Rector al ASE
8 Prof. univ. dr. Virginia Mărăcine Academia de Studii Economice din Bucureşti/Prodecan al Facultăţii de Cibernetică/ Statistică şi Informatică economică
9 Prof. univ. dr. Dumitru Miron Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale/Decanul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale
10 Prof. univ. dr. Mariana Nicolae Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale/Director al Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în afaceri din ASE
11 Prof. univ. dr. Ion Popa Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Departamentul de Management/Decanul Facultăţii de Management
12 Prof. univ. dr. Daniel Roman Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică economică/Vicepreşedintele Senatului ASE
13 Prof. univ. dr. Camelia Stoica Academia de Studii Economice din BucureştiFacultatea de ContabilitateDecanul Departamentului de Drept
14 Prof. univ. dr. Adrian Tantău Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Administrarea Afacerilor în Limbi străine
15 Prof. univ. dr. Minodora Ursăcescu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Director coordonator al Centrului de Învăţământ Economic la Distanţă din ASE
16 Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Marketing
17 Conf. univ. dr. Liliana Crăciun Academia de Studii Economice din Bucureşti/Prodecan al Facultăţii de Economie Teoretică şi Aplicată
18 Conf. univ. dr. Răzvan Corboş Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Prodecanul Departamentului de Management
19 Conf. univ. dr. Octavian Dragomir-Jora Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
20 Conf. univ. dr. Claudiu Herţeliu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Prodecanul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
21 Conf. univ. dr. Diana Hristache Academia de Studii Economice din Bucureşti/Prodecan al Facultăţii de Economie Teoretică şi Aplicată
22 Conf. univ. dr. Dragoş Huru Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată/Director al Departamentului de Economie Teoretică şi Aplicată
23 Conf. univ. dr. Grigore Ioan Piroşcă Academia de Studii Economice din Bucureşti/Decanul Facultăţii de Economie Teoretică şi Aplicată
24 Lector univ. dr. Cezar Petre Simion- Melinte Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Prodecan al Departamentului de Management
25 Asist. univ. dr. Cristina Vlăsceanu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management
26 Dr. Simona Buşoi Directorul Editurii ASE

Associate Researchers from the Institute of Philosophy and Psychology “Constantin Radulescu-Motru”, Romanian Academy

 • Alexandru Surdu – Member of the Romanian Academy, Vice-president of the Romanian Academy, Head of the Institute of Philosophy and Psychology “Constantin Radulescu-Motru” from The Romanian Academy, 1st degree scientific researcher
 • Alexandru Boboc – Member of the Romanian Academy, 1st degree scientific researcher
 • Professor Viorel Cernica, PhD, 2nd degree scientific researcher
 • Professor Mihai D. Vasile, PhD, 1st degree scientific researcher
 • Professor Viorel Vizureanu, PhD, 1st degree scientific researcher
 • Rodica Croitoru, PhD, 1st degree scientific researcher
 • Claudiu Baciu, PhD, 1st degree scientific researcher
 • Marius Dobre, PhD, 2nd degree scientific researcher
 • Victor Emanuel Gica, PhD, scientific researcher
 • Ovidiu Gelu Grama, PhD candidate, 3rd degree scientific researcher
 • Titus Lateș, PhD, 2nd degree scientific researcher
 • Mona Mamulea, PhD, 2nd degree scientific researcher
 • Mihai Popa, PhD, 3rd degree scientific researcher
 • Dragoș Popescu, PhD, 2nd degree scientific researcher
 • Ion Tănăsescu, PhD, 2nd degree scientific researcher

Other associate researchers (at present)

 • Steliana Sandu, PhD, 1st degree scientific researcher, Institute of World Economy, Romanian Academy
 • Viorella Manolache, PhD, 3rd degree scientific researcher, Institute of Political Sciences and International Relations, Romanian Academy
 • Valentina Ioana Rujoiu, PhD, Senior Lecturer, Department of Social Assistance, Faculty of Sociology and Social Assistance, University of Bucharest
 • Ilie Pintea, PhD, Faculty of Journalism and Sciences of Communication, “Spiru Haret” University, Bucharest