Regulament – Cadru de functionare a C.D.F.S.

Capitolul 1. Prevederi generale

Art. 1. Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socio-umane din cadrul Facultăţii de Management, A.S.E., poartă denumirea de Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) Acest Centru se constituie ca organism de cercetare în cadrul Facultăţii de Management a Academiei de Studii Economice (A.S.E.) din Bucureşti. Centrul are sediul în Clădirea ,,Virgil Madgearu” din Calea Dorobanților nr. 15-17, etaj 5, Sala 2501, sector 1, Bucureşti.

Art. 2. Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) are ca obiectiv principal de activitate cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul ştiinţelor socio-umane, propunându-şi să dezvolte cercetări multidisciplinare în domeniile: filosofie, economie, sociologie, politologie, psihologie şi istorie.

Art. 3. Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) este organizat în cadrul Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane al Facultăţii de Management, Academia de Studii Economice, Bucureşti.

Art. 4. La baza organizării şi funcţionării Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) stau următoarele normative:

– Legea învăţământului nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea privind Statutul cadrului didactic din 12 iulie 1997; Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi a Legii nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;

– Carta A.S.E. din 20.07.2011;

– Strategia de cercetare ştiinţifică a A.S.E.-Bucureşti;

– Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării în A.S.E. : http://www.dce.ase.ro/regulament.php;

– Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din cadrul ASE;

– Regulamentul privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare;

– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Academiei de Studii Economice;

– Regulamentul de Organizare Internă;

– Hotărârea Consiliului Facultăţii de Management din data de 06.07.2015

 

Capitolul 2. Conţinutul activităţii

Art. 5. În vederea atingerii obiectivului menţionat la art. 2, Centrul poate desfăşura următoarele activităţi: studii de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, prestări servicii, formare continuă, instruire şi perfecţionare, consultanţă, informare-documentare în domeniul ştiinţelor umaniste şi social-politice şi în domenii conexe, conform competenţei ştiinţifice şi a tendinţei de dezvoltare a ştiinţei. Activitatea de cercetare poate fi finanţată sau nefinanţată de o parte terţă.

Art. 6. Activitatea de cercetare ştiinţifică finanţată se desfăşoară, pe bază de contract, prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare şi activităţilor cuprinse, după caz, în:

 1. Programe naţionale de cercetare ştiinţifică, precum şi managementul acestora;
 2. Programe de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior;
 3. Teme de cercetare ştiinţifică şi consultanţă, contracte cu societăţi comerciale, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate;
 4. Programe instituţionale coordonate de Biroul Senatului ASE şi finanţate din fonduri proprii;
 5. Programe instituţionale coordonate de Departamentul de Cercetare Ştiinţifică;
 6. Programe departamentale coordonate de catedre şi facultăţi, care cuprind şi cercetări individuale finanţate;
 7. Programe la nivel teritorial (regional, local).

Art. 7. Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în:

 1. Rapoarte de cercetare depuse la bibliotecile A.S.E, inclusiv la arhiva Centrului şi la arhiva Departamentului de Cercetari Economice, ASE din Bucuresti, dar şi postate pe site-ul cercetării A.S.E. şi al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane ale Facultăţii de Management;
 2. Sisteme, modele, rapoarte de grup şi individuale, soluţii de probleme însoţite de documentaţii corespunzătoare depuse la bibliotecile A.S.E. şi la arhiva Centrului de Cercetare;
 3. Cărţi, tratate, monografii cu conţinut ştiinţific inedit, publicate şi depuse la bibliotecile A.S.E., inclusiv la arhiva Centrului şi a Departamentului de Cercetari Economice, ASE din Bucuresti;
 4. Comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional;
 5. Articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinţifice sau în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Art. 8. Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) organizează seminarii ştiinţifice, sesiuni, conferinţe şi alte manifestări pentru comunicarea rezultatelor şi experienţei acumulate în activitatea de cercetare. Prin activitatea sa, centrul de cercetare promovează cooperarea interuniversitară şi internaţională, în special programele de integrare europeană. În acest sens, Centrul sprijină participarea la conferinţe şi seminarii internaţionale.

Art. 9. Masteranzii şi doctoranzii îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii de cercetare prin intermediul Centrului.

Art. 10. A.S.E. susţine, în limita sumelor disponibile, apariţia unor reviste şi publicaţii în scopul diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Art. 11. Centrul colaborează, sau cel puţin se informează reciproc, cu centre similare din ţară şi din străinătate. Rezultatele cercetării vor fi diseminate şi către celelalte universităţi de profil din ţară.

 

Capitolul 3. Personalul centrului

Art. 12. Personalul Centrului este format din:

– 13 membri (toate cadre didactice ale Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane, Facultatea de Management, ASE, Bucureşti)

– 45 de colaboratori ai Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (cadre didactice din A.S.E, personal auxiliar din ASE integrat în activitatea didactică şi de cercetare, cercetători afiliaţi unor institute şi centre de cercetare naţionale şi internaţionale, doctoranzi, masteranzi, studenţi et al.).

În activitatea de cercetare a Centrului vor fi atrase cadre didactice de la alte universităţi de profil din ţară, promovând disciplina de lucru prin Internet, urmând ca în acest fel să se constituie o reţea naţională de cercetare în domeniul ştiinţelor umaniste şi social-politice.

Personalul Centrului poate fi structurat în mod dinamic în colective, conduse de un responsabil de temă (contract). Responsabilitatea lucrărilor de cercetare elaborate revine fiecărui colectiv de cercetare. Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor aparţine autorilor, dacă nu este prevăzut altfel în contractele de cercetare în baza cărora sunt realizate contractele.

 

Capitolul 4. Organe de conducere şi atribuţii

Art. 13. (1) Activitatea Centrului este condusă de un Consiliu Ştiinţific, subordonat Consiliului Facultăţii de Management.

(2) Consiliul ştiinţific este format din 7 membri, aprobaţi de Consiliul Facultăţii. În componenţa acestuia intră Directorul Centrului, un director adjunct, un secretar ştiinţific şi membri sau şefi ai colectivelor de cercetare.

(3) Consiliul ştiinţific este condus de Directorul Centrului de Cercetare.

(4) Consiliul ştiinţific are, în principal, următoarele atribuţii:

 1. Analizează şi avizează programele de cercetare ştiinţifică anuale şi de perspectivă;
 2. Dezbate şi analizează planurile de cercetare ştiinţifică prioritare;
 3. Analizează şi avizează activitatea Centrului de Cercetare;
 4. Analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare ştiinţifică şi modul de executare a acestuia;

(5) Atribuţiile Directorului Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) sunt următoarele:

 1. Ia decizii în conformitate cu hotărârile Consiliului ştiinţific;
 2. Stabileşte sarcinile şi urmăreşte activitatea personalului angajat al Centrului;
 3. Întocmeşte un raport anual privind activităţile desfăşurate, pe care îl prezintă Consiliului ştiinţific;
 4. reprezintă Centrul în relaţia cu alte instituţii şi organizaţii;
 5. în situaţiile în care directorul nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, ele vor fi preluate de directorul adjunct.

 

Capitolul 5. Recompense şi stimulente

Art. 14. Activitatea de cercetare ştiinţifică se evidenţiază în curriculum vitae al autorului şi constituie criteriu principal de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic sau de cercetare.

Art. 15. Personalul care participă la realizarea temelor de cercetare finanţate este remunerat în conformitate cu normele legale si cu Regulamentul de cercetare al ASE, din sursele prevăzute şi aprobate în devizele temelor sau fazelor, la capitolul manoperă.

Art. 16. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică se face şi prin diplome acordate în cadrul ASE. Centrul de Cercetări poate promova un sistem propriu de diplome.

 

Capitolul 6. Normative administrative

Art. 17(1) Finanţarea cercetării ştiinţifice din Centru de cercetare beneficiază de mecanismul mixt, creat în acest sens de regulamentele în vigoare, care prevăd finanţarea pe bază de normă didactică şi finanţarea distinctă pe bază de contracte cu diferiţi terţi (beneficiari).

(2) Finanţarea pe bază de normă didactică se realizează în condiţiile în care cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă obligatorie evaluării cadrelor didactice.

Art. 18. Cheltuielile centrului de cercetări se finanţează din veniturile realizate pe bază de contracte/granturi, alte activităţi ale Centrului şi din contribuţii ale ASE.

Art. 19. Pentru fiecare program/proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract se elaborează, de către Directorul programului, un buget de venituri şi cheltuieli de care este direct răspunzător în faţa beneficiarilor, a finanţatorilor şi a Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare.

Art. 20. (1) Fiecare grant, proiect, contract, sau manifestare ştiinţifică constituie obiect distinct de evidenţiat în contabilitatea ASE.

(2) Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectuează prin grija compartimentelor de specialitate ale ASE.

(3) Toate fondurile băneşti primite pentru finanţarea granturilor şi contractelor de cercetare ştiinţifică sunt păstrate în cont distinct la bancă, fiind utilizate în regim de autofinanţare.

Art. 21. Gestionarea resurselor financiare atrase va fi realizată de către Consiliul ştiinţific al Centrului, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile, aceste resurse fiind direcţionate către: dezvoltarea infrastructurii de cercetare, acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare, acoperirea cheltuielilor de documentare, deplasare, cazare, aferente activităţii de cercetare, stimularea materială a personalului centrului şi organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Art. 22. În situaţiile când organismele finanţatoare solicită, pot fi folosite următoarele echivalări de posturi didactice şi de cercetare:

– profesor universitar: echivalent cercetător ştiinţific principal I;

– conferenţiar universitar: echivalent cu cercetător ştiinţific principal II;

– lector universitar: echivalent cu cercetător ştiinţific principal III;

– asistent universitar: echivalent cu cercetător ştiinţific;

– preparator universitar: echivalent cu cercetător ştiinţific debutant.

Art. 23. Cercetătorii Centrului îşi asumă obligaţia de a respecta normele deontologice şi prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la drepturile de autor şi să respecte propietatea de licenţiere.

Art. 24. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor destinate cercetării ştiinţifice atrage, după caz, raspundere penală, civilă, materială sau administrativă a directorului Centrului de Cercetare, şi/sau după caz a Directorului de proiect, temă sau fază sau a Directorului Centrului.

 

Capitolul 7. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 25. Activitatea Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) se desfăşoară pe baza Planului anual de cercetare, aprobat de Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane al ASE.

Art. 26. Prezentul Regulament intră în vigoare şi Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (CDFS) îşi începe activitatea la data aprobării de către Senatul ASE.

Art. 27. Orice modificare a prezentului Regulament se face cu aprobarea Senatului ASE.

Aprobat în Şedinţa de Senat prin Decizia nr. 53 din  29.07.2015